ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Philips University είναι αδειοδοτημένο και πλήρως αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία μετά από Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική αξιολόγηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ).

Το Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δύο (2) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Νοσηλευτικής, στο γνωστικό πεδίο της Χειρουργικής Νοσηλευτικής. Η μια θέση είναι στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή και η άλλη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή.  Και για τις 2 θέσεις απαιτείται άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας. 

 • Για τη βαθμίδα του Λέκτορα απαιτούνται:
  Διδακτορικός τίτλος σπουδών και στοιχεία που δείχνουν ικανότητα πανεπιστημιακής  διδασκαλίας και έρευνας.
 • Για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:
  Τα απαιτούμενα για την βαθμίδα του Λέκτορα και τουλάχιστον 3 έτη αυτόνομης πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου.  Επιπλέον, τρεις τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ή μονογραφίες ή βιβλία. 
 • Για την βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται:
  Τα απαιτούμενα για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και τουλάχιστον 8 έτη αναγνωρισμένης διεθνώς ακαδημαϊκής, ερευνητικής, διοικητικής εμπειρίας και προσφοράς στην κοινωνία. Για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή αναγνωρίζονται επιτεύγματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και όχι επιτεύγματα που ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει. 
 • Για τη βαθμίδα του Καθηγητή απαιτούνται:
  Τα απαιτούμενα για τη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή και τουλάχιστον 12 έτη αναγνωρισμένης διεθνώς ακαδημαϊκής, ερευνητικής, διοικητικής εμπειρίας και προσφοράς στην κοινωνία. Για τη βαθμίδα του Καθηγητή αναγνωρίζονται επιτεύγματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και όχι επιτεύγματα που ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει. 

Το Πανεπιστήμιο θα προσφέρει διεθνώς ανταγωνιστικό πακέτο ετήσιων απολαβών, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού σε ηλεκτρονική μορφή ([email protected]) τα ακόλουθα:

(α)       Επιστολή / Αίτηση

(β)       Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την αναγνωρισμένη διεθνώς ακαδημαϊκή, ερευνητική, διοικητική εμπειρία και προσφορά στην κοινωνία.

(γ)        Τρεις συστατικές επιστολές

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω είναι η 16η Φεβρουαρίου, 2022.

Philips University
Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

Λαμίας 4-6
2001 Στρόβολος
Λευκωσία
Email: [email protected]         
Web: https://philipsuni.ac.cy/