Ομιλία του Δικηγόρου και Επ. Καθηγητή Ποινικού Δικαίου Philips University Φώτη Σπυρόπουλου στο πλαίσιο του έργου “Fraud Repression through EDucation” του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης, του ιταλικού Fondazione Nationale dei Commercialisti και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ομιλία του Δικηγόρου και Επ. Καθηγητή Ποινικού Δικαίου Philips University Φώτη Σπυρόπουλου στο πλαίσιο του έργου “Fraud Repression through EDucation” του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης, του ιταλικού Fondazione Nationale dei Commercialisti και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στις 5 Ιουλίου 2024 ο Δικηγόρος και Επ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Philips University Φώτης Σπυρόπουλος συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής σε δημόσια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Fraud Repression through EDucation” του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης, του ιταλικού Fondazione Nationale dei Commercialisti και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η ατζέντα της εκδήλωσης περιελάμβανε ομιλίες και συζητήσεις που επικεντρώθηκαν στη διαχείριση κινδύνων, στις προσεγγίσεις που βασίζονται σε δεδομένα για την αντιμετώπιση της απάτης, στους εσωτερικούς ελέγχους, στις μελλοντικές προοπτικές και στις εκπαιδευτικές προκλήσεις για την καταπολέμηση της απάτης. Συμμετείχαν ομιλητές από πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα με διεθνή παρουσία όπως το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, το Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το University of Rzeszow (Πολωνία), το University of Seychelles κ.α.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Επ. Καθηγητής Φώτης Σπυρόπουλος πραγματοποίησε ομιλία αναφορικά με τον ρόλο του συμβούλου ακεραιότητας και τη διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία του με τους φορείς που συμμετείχαν στην επιστημονική αυτή ημερίδα.


Speech by the Lawyer and Assistant Professor of Criminal Law at Philips University Fotis Spyropoulos in the context of the project “Fraud Repression through EDucation” of the Sapienza University of Rome, the Italian Fondazione Nationale dei Commercialisti and the University of West Attica.

On July 5, 2024, the Lawyer and Assistant Professor of Criminal Law at Philips University Fotis Spyropoulos participated as an invited speaker in a public event which took place in the context of the project “Fraud Repression through EDucation” of Sapienza University of Rome, the Italian Fondazione Nationale dei Commercialisti and the University of West Attica.

The agenda of the event included speeches and discussions focusing on risk management, data-driven approaches to fraud, internal controls, future perspectives and educational challenges in the fight against fraud. Speakers from many academic institutions with international presence such as Sapienza University of Rome, University of West Attica, University of Rzeszow (Poland), University of Seychelles, etc. participated.

In the context of the event, Assistant Professor Fotiοs Spyropoulos gave a speech on the role of integrity advisors and mediation in the framework of public administration and an ongoing cooperation  with the participants in this scientific event was agreed.