Μάστερ Συμβουλευτικής στις Εξαρτήσεις

Μάστερ Συμβουλευτικής στις Εξαρτήσεις

Διάρκεια 18 μήνες, 3 εξάμηνα

Τίτλος Σπουδών

Μάστερ Συμβουλευτικής στις Εξαρτήσεις με ειδίκευση σε ένα από τους πιο κάτω τομείς:

• Παρεμβάσεις

• Πρόληψη

Επίπεδο Μάστερ
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική
Τρόπος Σπουδών

Συμβατική Εκπαίδευση (φυσική παρουσία)
Πλήρης ή Μερική Φοίτηση

ή

Εξ Αποστάσεως

Ελάχιστος Αριθμός ECTS 90
 
 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σκοπος του προγραμματος σπουδων

Το σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, η χαλάρωση και η διάβρωση των οικογενειακών δεσμών, το έντονα ανταγωνιστικό και παγκοίνως ομολογούμενο ως ψυχο – πιεστικό περιβάλλον στο οποίο διαβιούμε, συνθέτουν την παγκόσμια εικόνα της κοινωνίας του 21ου αιώνα. Τα πιο πάνω αναφερθέντα, σε συνδυασμό με την έξαρση της χρήσης κάθε μορφής εξάρτησης – ψυχοδραστικές ουσίες, τυχερά παιχνίδια, νοσηρή χρήση διαδικτύου – αποτελούν την ωρολογιακή βόμβα, πάνω στο πιο ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας μας, τη νεολαία.

Είναι έκδηλο ότι τα πλείστα πιο πάνω προβλήματα μεταφέρονται στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική των επαγγελματιών υγείας, των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών λειτουργών και άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με την ευρύτερη κοινωνία και τα όποια προβλήματά της.

Το Πρόγραμμα ακολουθεί τη διεθνώς επιτυχημένη και ταυτόχρονα αποδεκτή πρακτική, αυτή δηλαδή του επιστήμονα – επαγγελματία και κατά συνέπεια προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους ακόλουθους άξονες:
• Στοχευμένη θεωρία
• Εποπτευόμενη πρακτική άσκηση
• Προσωπική ανάπτυξη
• Εφαρμοσμένη έρευνα

Η συμβουλευτική προσδιορίζεται ως η επαγγελματική διαδικασία μέσω της οποίας ένας άνθρωπος με πρόβλημα καλεί και επιτρέπει σε κάποιον άλλο (επαγγελματία) να αποκτήσει ένα είδος σχέσης μαζί του.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στοχεύει σε τρεις βασικούς άξονες και συγκεκριμένα, στην επίλυση του αρχικού προβλήματος, στη μάθηση και στην κοινωνική ενσωμάτωση. Η επίλυση του αρχικού προβλήματος σημαίνει την κατανόηση κατ’ αρχάς του προβλήματος από τον συμβουλευόμενο και κατ’ επέκταση την προσωπική αποδοχή του προβλήματος ή του διλήμματος και τις συνεπακόλουθες ενέργειες του ατόμου με τρόπο ώστε να αλλάξει την κατάσταση, η οποία δημιούργησε ή συντηρούσε το πρόβλημα.

Μέσω της επαγγελματικής σχέσης, ο συμβουλευόμενος αποκτά γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές που τον διευκολύνουν να χειριστεί παρόμοιες δυσκολίες στο μέλλον, διαδικασία που συνθέτει τον στόχο της μάθησης μέσω της συμβουλευτικής. Τέλος, η συμβουλευτική διαδικασία συμβάλλει στην ευημερία, τόσο του ίδιου του ατόμου, όσο και του περιβάλλοντός του, αλλά και στην ευημερία άλλων ανθρώπων και στο κοινωνικό καλό.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προϋποθέτει την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων από τον σύμβουλο. Ο επαγγελματίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμβουλευτικής είναι ουσιαστικά ο φορέας της αλλαγής.
Για να το επιτύχει αυτό χρησιμοποιεί όλα τα μέσα και τεχνικές που διαθέτει:
• Διάλογο,
• τεχνικές συνέντευξης,
• αλγόριθμους επίλυσης προβλημάτων,
• τεχνολογίες,
με σκοπό να επέλθει η αλλαγή στη ζωή του συμβουλευόμενου.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στη βάση των μεθοδολογικών και δεοντολογικών αρχών που διέπουν μια επαγγελματική συμβουλευτική σχέση και συγκεκριμένα, την παροχή των αναγκαίων συνθηκών από το σύμβουλο, ώστε ο συμβουλευόμενος να μπορεί μιλήσει ελεύθερα, με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα, σε συνθήκες εχεμύθειας και επιβεβαίωσης.

Για να είναι σε θέση ο σύμβουλος να παρέχει τις υπηρεσίες του στον τομέα της πρόληψης και αποκατάστασης εξαρτήσεων πρέπει να γνωρίζει τόσο τις τεχνικές παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, όσο και τα δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τη συμβουλευτική. Παράλληλα, πρέπει να γνωρίζει τι είναι οι εξαρτήσεις, τα είδη των συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των εξαρτήσεων, τα Προγράμματα που λειτουργούν στον τομέα της πρόληψης και στον τομέα της αποκατάστασης εξαρτήσεων, αλλά να διαθέτει και ώρες εποπτευόμενης πρακτικής που θα τον βοηθήσουν στην επαγγελματική ενάσκηση της συμβουλευτικής.

Συνεπώς, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή των αναγκαίων εφοδίων προς τους φοιτητές, στη βάση της απόκτησης δεξιοτήτων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής ώστε να παρέχουν συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εμπλεκόμενους /επηρεαζόμενους συνανθρώπους μας.

Γι’ αυτό και το Philips University αποσκοπεί να δημιουργήσει κέντρο αριστείας στη Συμβουλευτική έτσι ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους και παράλληλα να εμποτιστούν με υψηλό αίσθημα ηθικής ευθύνης έναντι των ατόμων και της κοινωνίας, γενικότερα.
Γενικά το Πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, εφοδιάζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις για την επαγγελματικά άρτια και δεοντολογικά ορθή παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε θέματα εξαρτήσεων.

Ανάμεσα στους στόχους είναι η-
• ανάπτυξη από τους φοιτητές ηθικής επαγγελματικής ταυτότητας, η οποία να καθοδηγεί το έργο τους ως επαγγελματίες και ως ερευνητές,
• ενσωμάτωση ακαδημαϊκών, ερευνητικών και επαγγελματικών πεδίων της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην βάση απόκτησης γνώσεων και εμπειρίας,
• κατανόηση των σύγχρονων γνώσεων που αφορούν στην ειδικότητα της συμβουλευτικής κατά τρόπο που να μπορούν οι απόφοιτοι να συνθέτουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά εξειδικευμένες συμβουλευτικές παρεμβάσεις στον τομέα των εξαρτήσεων,
• απόκτηση ικανοτήτων διεξαγωγής έρευνας καθώς και ερμηνείας /εφαρμογής ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων,
• επιστημονική προσέγγιση θεμάτων που άπτονται του τομέα των εξαρτήσεων έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να διατυπώνουν με επιστημονικό τρόπο ερευνητικές υποθέσεις τις οποίες να επεξεργάζονται κατάλληλα προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Πρακτικη Ασκηση

Το Πανεπιστήμιό μας, για την παροχή εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης η οποία περιλαμβάνεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) Συμβουλευτική στις Εξαρτήσεις, συνεργάζεται με το:
• ΚΕΝΘΕΑ Κύπρου

• ΚΕΘΕΑ Ελλάδας

• Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας.

Κριτηρια Εγγραφης Φοιτητων

• Πτυχίο ή ισοδύναμο προσόν από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο και
• Επάρκεια στην αγγλική γλώσσα

Μαθησιακα Αποτελεσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να:
• αναπτύξουν κριτική επιστημονική γνώση στον τομέα των εξαρτήσεων καθώς και συναφείς δεξιότητες συμβουλευτικής
• συνθέτουν και εφαρμόζουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές παρεμβάσεις στον τομέα των εξαρτήσεων στη βάση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Συμβούλων
• γνωρίζουν τα Προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης που λειτουργούν διεθνώς και εγχώρια και να αναγνωρίζουν εμπειρικά τεκμηριωμένες τεχνικές συμβουλευτικής στον τομέα των εξαρτήσεων
• διεξάγουν έρευνα και μελέτες χορηγώντας εξειδικευμένα εργαλεία αξιολόγησης που σχετίζονται με τη συμβουλευτική και να εφαρμόζουν τα ευρήματα στην καθημερινή πρακτική
• σχεδιάζουν και εφαρμόζουν εξατομικευμένες ή και ομαδικές παρεμβάσεις συμβουλευτικής στο επίπεδο πρόληψης ή και της αποκατάστασης, αποκτήσουν την αναγκαία εμπειρία στο πεδίο, μέσω της εποπτευόμενης πρακτικής τους άσκησης σε εγκεκριμένες δομές πρόληψης και θεραπείας απεξάρτησης.

Κριτηρια Αποφοιτησης

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε τρία (3) εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο κάθε εξάμηνο του πρώτου έτους προφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα και περιλαμβάνεται εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 300 ωρών ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται διατριβή επιπέδου μάστερ.