ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Το Philips University είναι αδειοδοτημένο και πλήρως αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία μετά από Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική αξιολόγηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ).

Το Πανεπιστήμιο προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών και Σπουδών της Συμπεριφοράς, στο γνωστικό πεδίο της Μεθοδολογίας της Έρευνας. Για τη θέση απαιτείται:

  • Διδακτορικός τίτλος σπουδών και στοιχεία που δείχνουν ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας,
  • Eμπειρία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και
  • άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.

Το Πανεπιστήμιο θα προσφέρει διεθνώς ανταγωνιστικό πακέτο ετήσιων απολαβών, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού σε ηλεκτρονική μορφή ([email protected]) τα ακόλουθα:

(α)      Επιστολή / Αίτηση

(β)      Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την αναγνωρισμένη διεθνώς ακαδημαϊκή, ερευνητική, διοικητική εμπειρία και προσφορά στην κοινωνία.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω είναι η 16η Φεβρουαρίου, 2022.

Philips University
Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

Λαμίας 4-6
2001 Στρόβολος
Λευκωσία
Email: [email protected]         
Web: https://philipsuni.ac.cy/