Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση σε:

  • Health Services Management (Διοίκηση και Υγεία)
  • Tourism and Event Management (Τουριστικά και Εκδηλώσεις)

Οι εξελίξεις μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή οικονομία, δημιουργούν νέες απαιτήσεις σε αναδυόμενες θέσεις εργασίας στην Κύπρο και την Ευρώπη.  Ειδικότερα, αυτό προκύπτει και από την εξαγγελία του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνεπώς, χρειαζόμαστε πλέον στελέχη  με βαθιές γνώσεις  και ικανότητες επιχειρηματικής διοίκησης σε νέες θέσεις εργασίας, που θα είναι μεν καλοπληρωμένες, αλλά και πολύ απαιτητικές. Το Philips University προσφέρει το πιο σύγχρονο πρόγραμμα BA in Business Studies το οποίο παρέχει ακαδημαϊκές, επαγγελματικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για εισδοχή των αποφοίτων στη νέα αγορά εργασίας με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ομάδα διακεκριμένων καθηγητών του Philips University, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς, ανέπτυξε το πτυχίο στις Επιχειρηματικές Σπουδές με στόχο τη σμίλευση αποφοίτων ικανών να εργαστούν ανταγωνιστικά και αποτελεσματικά μέσα στις  νέες συνθήκες.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ο οποίος πιστοποιεί και διασφαλίζει την ποιότητα και προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης από το Philips University, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται επίσης από τα πιο κάτω Βρετανικά Επαγγελματικά  Σώματα:

  1. The Chartered Insurance Institute (CII) U.K.
  2. The Association of International Accounting (AIA) U.K.

Οι κάτοχοι του πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εξαιρούνται σε πέντε (5) θέματα των εξετάσεων του AIA.

Στο επίκεντρο του Philips University είναι πάντα ο φοιτητής, γι’ αυτό και υιοθετεί φοιτητοκεντρική προσέγγιση, ακολουθώντας μεθόδους διδασκαλίας που δεν αποσκοπούν απλά στην απόκτηση γνώσης αλλά και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων και δημιουργίας νέας γνώσης. 

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής και κοινωνίας το οποίο συμπεριλαμβάνονται: Στρατηγικός Σχεδιασμός, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακό Marketing, Ψηφιακές Επιχειρήσεις,  Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων και Συστημάτων Υγείας, Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων, η Οργανωσιακή Αλλαγή και Ηγεσία, Κίνητρα και Ανθρώπινο Δυναμικό, όλα   διδασκόμενα από διεθνούς φήμης καθηγητές με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και εμπέδωσης.  Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι αποκτούν :

  • Επιχειρηματική γνώση – γνώση σχετική με τον τρόπο πώς οι επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την δημιουργία αξίας για τον πελάτη
  • Τεχνολογικές Δεξιότητες – κατανόηση που συνδέεται με την αποτελεσματική χρήση νέων τεχνικών και μεθόδων της διαδικτυακής και ψηφιακής οικονομίας
  • Δεξιότητες Διαχείρισης Οργανωσιακών Αλλαγών- που αφορούν στα πλαίσια αναγκαίας αναπροσαρμογής και αλλαγής στρατηγικής
  • Δεξιότητες Επικοινωνίας – γραπτές, προφορικές, οπτικές δεξιότητες επικοινωνίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχή διάδοση πληροφοριών
  • Διαγνωστικές Ικανότητες– που αποσκοπούν στην έγκαιρη και σωστή αναγνώριση προβλημάτων και επιλογών λύσεων ,
  • Δεξιότητες Οργάνωσης – επιτυχής οι οποίες στοχεύουν στην επιτυχή διαχείριση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων σχεδιασμένων για πελάτες και ανάπτυξη του οργανισμού.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να βρουν εργασία εισαγωγικού και μέσου μάνατζμεντ επιπέδου, σε μια ποικιλία οργανισμών και επιχειρήσεων, ιδιωτικών και κυβερνητικών, κερδοσκοπικών και μη. Για περαιτέρω ανάπτυξη και ανέλιξη , οι απόφοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν το διεθνούς κύρους ΜΒΑ του Philips University (δες ξεχωριστή ενημέρωση) `η και το Διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, εκείνους όσοι στοχεύουν σε ερευνητική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.