ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MSc) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΔΕ)

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MSc) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΔΕ)

Διάρκεια Προγράμματος σπουδών 18 μήνες, 3 εξάμηνα
Τίτλος Σπουδών MSc
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνικά
Είδος Εξ αποστάσεως
Ελάχιστος αριθμός ECTS μονάδων 90

Σκοπος του προγραμματος σπουδων:

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις του προηγούμενου αιώνα διαμόρφωσαν ένα νέο περιβάλλον βιωσιμότητας, λειτουργίας και δράσης για το σύγχρονο άνθρωπο. Έχοντας ήδη διανύσει το ένα τέταρτο, περίπου, του 21ου αιώνα, μπορούμε να επισημάνουμε ότι η νέα εποχή έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την πολυπολιτισμικότητα, τη διεθνοποίηση, την ταχύτατη παραγωγή και διακίνηση πληροφορίας, τον ανθρωπομορφισμό της τεχνολογίας, αλλά και την ανησυχία για την προσωπική ταυτότητα που αφομοιώνεται από τη μάζα, για την ποιότητα της πληροφορίας που δεν μετατρέπεται σε γνώση, για τη ρευστότητα της επαγγελματικής αποκατάστασης και για την αδυναμία πρόβλεψης παραμέτρων που θεωρούνταν σταθερές, όπως ο τόπος διαμονής και οι εργασιακές σχέσεις.

Η εκπαίδευση, ως πεδίο διαμόρφωσης των μελλοντικών πολιτών και ως εκείνος ο θεσμός που λειτουργεί υποστηρικτικά για την επιβίωση ή/και αλλαγή στον κοινωνικό προσανατολισμό, δεν μπορεί παρά να υφίσταται ανάλογες τροποποιήσεις στη δομή, στη λειτουργία, στο προφίλ των παραγόντων που την υλοποιούν, στα μέσα που χρησιμοποιούνται, στο θεωρητικό/φιλοσοφικό πλαίσιο τεκμηρίωσής της, στον προσανατολισμό της και στη στοχοθεσία της. Όροι, όπως οι δεξιότητες, η δια βίου μάθηση, η επαγγελματική εξέλιξη, η αυτοαξιολόγηση, οι κοινότητες μάθησης, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η υβριδική μάθηση και διδασκαλία, η συμπερίληψη, η αυτό-διοίκηση της σχολικής μονάδας, η τηλε-εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν εμπλουτίζουν, απλώς, το εκπαιδευτικό λεξιλόγιο αλλά διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας και, κυρίως, μια νέα επαγγελματική ταυτότητα για τον εκπαιδευτικό όλων των βαθμίδων, όλων των αντικειμένων και όλων των τύπων εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε συνεχείς εξελίξεις και να είναι αποτελεσματικός.

Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα χρειάζεται ισχυρά εργαλεία και τεχνικές ανάπτυξης και καλλιέργειας προσωπικών δεξιοτήτων, όπως η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη θεώρηση της μάθησης και διδασκαλίας, η αξιολόγηση της πληροφορίας, ο μετασχηματισμός της γνώσης, η διαχείριση της σχολικής μονάδας, η συνδυαστική εφαρμογή επιστημονικών και παιδαγωγικών αρχών, που θα του επιτρέψουν να νιώσει πληρότητα στην άσκηση του έργου του και κυρίως ετοιμότητα να διαχειρίζεται και να προσαρμόζεται σε κάθε επικείμενη τροποποίηση του εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονης επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού μέσω απόκτησης γνώσεων και καλλιέργειας δεξιοτήτων, οι οποίες θα του επιτρέπουν να δρα αποτελεσματικά στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και της σχολικής μονάδας εφαρμόζοντας αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και της μεθοδολογίας της διδασκαλίας αλλά και παράγοντας ο ίδιος νέες τεχνικές, απαραίτητες για την ευέλικτη προσαρμογή των θεωρητικά ζητουμένων στις εκάστοτε πραγματικές συνθήκες.

Προσδοκωμενα μαθησιακα αποτελεσματα συμφωνα με το Ευρωπαϊκο πλαισιο προσοντων:

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας συνοψίζονται στην υποστήριξη των αποφοίτων του ώστε να:

• κατανοήσουν το σύγχρονο ρόλο της εκπαίδευσης ως παράγοντα προσδιοριστικού της κοινωνικής αποτελεσματικότητας και ως πεδίου απεικόνισης του συνόλου των αλλαγών σε πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό επίπεδο,
• συνειδητοποιήσουν το ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού ως ενός καταρτισμένου επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να παρεμβαίνει, να προσαρμόζει, να παράγει, να εξισορροπεί και τελικά να λειτουργεί αποτελεσματικά στη σχολική μονάδα και τη σχολική τάξη, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,
• επικαιροποιούν, με προσωπική μελέτη αλλά και με συνεργατικού τύπου διαδικασίες, τις γνώσεις τους σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής θεματικής και μετά το πέρας της παρακολούθησης του Προγράμματος,
• μελετούν κριτικά τις εξελίξεις στα επιστημονικά πεδία της παιδαγωγικής και της διδακτικής, ώστε, στη συνέχεια, να τις προσαρμόζουν στις εκάστοτε διαφορετικές συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας,
• αναλύουν και να ερμηνεύουν το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο αναγνωρίζοντας τις υπόρρητες αρχές μάθησης και διδασκαλίας καθώς και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους,
• ασκηθούν σε θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τεχνικά άρτιας διδασκαλίας, η οποία θα εξισορροπεί τους κύριους παράγοντες που την προσδιορίζουν (θεσμικό πλαίσιο, γνωστικό αντικείμενο, μαθητής, εκπαιδευτικός),
• εξοικειωθούν με τις κύριες αρχές διοίκησης, οργάνωσης και αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του στελεχιακού προσωπικού της,
• εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη τις θεωρητικές παιδαγωγικές και διδακτικές κατευθύνσεις,
• συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν γνώσεις, εμπειρίες, στάσεις και απόψεις με τους/τις συναδέλφους τους προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας κοινότητας μάθησης και, ευρύτερα, της ποιοτικής αναβάθμισης του ρόλου του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία,
• εξελίσσονται επαγγελματικά εμπλουτίζοντας το έργο τους με διαδικασίες, όπως ο αναστοχασμός, η αυτο-αξιολόγηση, η ετερο-παρατήρηση, η συνεργασία, η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Προοπτικες Απασχολησιμοτητας Αποφοιτων

Σύμφωνα με το Νόμο 4957/21.07.2022, Ελλάδας, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη κατοχής τίτλου σπουδών που θα πιστοποιεί την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και των τύπων εκπαίδευσης στην Ελλάδα από 1.9.2023, είναι εμφανές ότι το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας συνδέεται με τη δυνατότητα στελέχωσης όλων των μονάδων εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς καταγράφεται, θεσμικά, ως απαραίτητο για όσους διεκδικήσουν μια σχετική θέση εργασίας.

Είναι αυτονόητη, επομένως, η επαγγελματική αξιοποίηση του σχετικού τίτλου σπουδών, όχι μόνο προκειμένου να αναβαθμισθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου αλλά και για να διασφαλισθεί η επαγγελματική αποκατάσταση για όλους/όλες όσοι/όσες επιλέξουν να υπηρετήσουν την Α’/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευσης (Γενική, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση), όπως πτυχιούχοι Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών-Πολιτικών-Νομικών Σχολών, Ιατρικών-Νοσηλευτικών Σχολών κ.ά.

Κριτηρια εισδοχης φοιτητων

Όροι εισδοχής φοιτητων:
• Πτυχίο από αναγνωρισμένο/πιστοποιημένο ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης
• Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών έχει επάρκεια στα γραπτά και προφορικά Ελληνικά.
• Επιτυχής ολοκλήρωση προσωπικής συνέντευξης με τον Προστάμενο Εγγραφών εισδοχές, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεφώνου / Skype / Zoom.

Διδακτικο ΠροσωπικοDepartment Contact Info

Παιδαγωγικά

4-6 Lamias Street, 2001 Nicosia – Cyprus
P.O.Box 28008, 2090 Strovolos,
Nicosia – Cyprus

+357 2244 1860

Mon – Fri 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Social Info