Συνταγματικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 602

Τίτλος Μαθήματος:

Συνταγματικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στους ανά τον κόσμο νομικούς κύκλους είναι ευρέως γνωστή η ακαμψία και η πολυπλοκότητα του κυπριακού Συντάγματος, το οποίο δεν αποτέλεσε προϊόν πολιτικών διεργασιών του κυπριακού λαού, αλλά ήταν δοτό  και ήταν η κατάληξη ιστορικών συγκυριών που οδήγησαν στις συμφωνίες Ζυρίχης –  Λονδίνου. Το Σύνταγμα όμως αυτό έμελλε να έχει μια πολύ σύντομη ιστορία εφαρμογής μόλις τριών χρόνων αφού μεσολάβησε η τουρκοκυπριακή ανταρσία και η συνακόλουθη δυσλειτουργικότητα του κυπριακού κράτους. Στη συνέχεια, η εφαρμογή του δικαίου της ανάγκης και άλλα συναφή αποτελούν αντικείμενο μελέτης του παρόντος μαθήματος  

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το Κυπριακό Συνταγματικό Δίκαιο μεταδίδοντας τη θεμελιώδους σημασία του   Συντάγματος  ως νομοθετικού κειμένου και κατά κύριο λόγο.

Παράλληλα, αναλύονται οι έννοιες  κράτος, πολίτευμα, διάκριση εξουσιών, άσκηση κρατικής εξουσίας και  εμπέδωση της σημασίας των δημοκρατικών θεμελιωδών αρχών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   

Παράλληλα, αναπτύσσεται κριτική προσέγγιση του δικοινοτικού χαρακτήρα του Συντάγματος, των βασικών διατάξεων, της διάκρισης

των τριών εξουσιών, της εξουσίας των ανεξάρτητων αξιωματούχων   Επιπρόσθετα, το μάθημα αυτό στοχεύει   στη  ανάπτυξη  ανεξάρτητης και κριτικής σκέψης στους φοιτητές  καθώς και στην ανάπτυξη επιδεξιοτήτων στην ανεξάρτητης έρευνα  στον  τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπρόσθετα, το μάθημα ενθαρρύνει τους φοιτητές στην απόκτηση βασικών γνώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στην προστασία τους, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου