Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ (Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 243

Τίτλος Μαθήματος:

Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ (Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη γενική θεωρία των συνταγματικών δικαιωμάτων και την ερμηνεία των επί μέρους δικαιωμάτων, καθώς και η κατανόηση της σημασίας τους για τη συνολική λειτουργία της έννομης τάξης.