Συνταγματικό Δίκαιο Ι

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 112

Τίτλος Μαθήματος:

Συνταγματικό Δίκαιο Ι

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές    έννοιες, αρχές και θεσμούς του συνταγματικού δικαίου και η κατανόηση της σημασίας τους τόσο για το δημόσιο δίκαιο όσο και για την έννομη τάξη εν γένει.