Πρακτική Εφαρμογή Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 482

Τίτλος Μαθήματος:

Πρακτική Εφαρμογή Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης κατά την επίλυση θεμάτων ποινικού δικαίου από ουσιαστική και δικονομική πλευρά με ταυτόχρονη επανάληψη-εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης του Γενικού και Ειδικού μέρους του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας. Περαιτέρω εμβάθυνση σε γνωστά προβλήματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και η κατανόηση και εμπέδωση της δυναμικής της ποινικής δίκης.