Ιστορία του Δικαίου

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 113

Τίτλος Μαθήματος:

Ιστορία του Δικαίου

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές έννοιες, θεματικές και επιστημολογικές εξελίξεις της Ιστορίας του Δικαίου και η κατανόηση της εξέλιξης των θεσμών και πηγών καθώς και η επιβίωσή τους σε μεταγενέστερες εποχές, ακόμη και στη σημερινή εποχή.