Ιδιωτικό Δίκαιο Τουρισμού

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 506

Τίτλος Μαθήματος:

Ιδιωτικό Δίκαιο Τουρισμού

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές    έννοιες, θεματικές και εξελίξεις του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον τουρισμό και τις συναλλακτικές μορφές του.  Αυτό έχει ως απώτερο στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να αντιληφθούν το αντικείμενο και τη σημασία του τουριστικού φαινομένου, το είδος, τις προοπτικές, τις μορφές, τα εμπλεκόμενα μέρη και τα δικαιώματα-υποχρεώσεις μεταξύ των συναλλασσόμενων.