Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 115

Τίτλος Μαθήματος:

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στο ιδιωτικό και ειδικότερα στο αστικό δίκαιο. Μετά τη μελέτη θεμελιωδών εννοιών του αστικού δικαίου, όπως τα υποκείμενα του δικαίου, η έννομη σχέση, το δικαίωμα και οι διακρίσεις του – όπου έμφαση δίδεται ιδίως στο δικαίωμα επί της προσωπικότητας και στην απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος – η προσοχή στρέφεται στην κατάρτιση της δικαιοπραξίας, την ερμηνεία της, τα ζητήματα τύπου, τα όρια της συμβατικής ελευθερίας, όπως τίθενται από το θετό δίκαιο και τα χρηστά ήθη, τη νομική μεταχείριση της πλάνης, της απάτης και της απειλής καθώς και τον θεσμό της αντιπροσώπευσης. Πρόκειται για το πρώτο σκέλος της διδασκαλίας του ελληνικού δικαίου των συμβάσεων, η οποία ολοκληρώνεται με τα μαθήματα του γενικού και ειδικού ενοχικού δικαίου σε επόμενα εξάμηνα.