Εταιρικό Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 606

Τίτλος Μαθήματος:

Εταιρικό Δίκαιο

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των φοιτητών σχετικά με το Δίκαιο των Εταιρειών στο Κυπριακό νομικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες του εταιρικού δικαίου και το πλαίσιο  λειτουργίας των ιδιωτικών και δημοσίων εταιρειών στη Κύπρο.

Συνακόλουθα, παρέχονται πληροφορίες για το πρόσφατο ιστορικό πλαίσιο, αλλά  και  για το εν γένει   φιλοσοφικό υπόβαθρο των σχετικών αρχών του  εν λόγω δικαίου. 

Κατά συνέπεια αναπτύσσεται σχετική συζήτηση ώστε οι σημερινές ισχύουσες διατάξεις να είναι έκδηλα αντιληπτό γιατί πήραν τη σημερινή τους μορφή.