Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 240

Τίτλος Μαθήματος:

Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των σημαντικών ενοχικών σχέσεων που ρυθμίζονται στο ειδικό μέρος του ενοχικού δικαίου.