Εμπορικό Δίκαιο V (Πτωχευτικό Δίκαιο)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 473

Τίτλος Μαθήματος:

Εμπορικό Δίκαιο V (Πτωχευτικό Δίκαιο)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το πτωχευτικό δίκαιο.