Εμπορικό Δίκαιο IV (Αξιόγραφα)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 363

Τίτλος Μαθήματος:

Εμπορικό Δίκαιο IV (Αξιόγραφα)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το δίκαιο των αξιογράφων.