Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/1 (Προσωπικές Εταιρίες)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 242

Τίτλος Μαθήματος:

Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/1 (Προσωπικές Εταιρίες)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το δίκαιο των προσωπικών εταιριών.