Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/2 (Κεφαλαιουχικές Εταιρίες)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 354

Τίτλος Μαθήματος:

Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/2 (Κεφαλαιουχικές Εταιρίες)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών.