Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Δίκαιο Ανταγωνισμού)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 233

Τίτλος Μαθήματος:

Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Δίκαιο Ανταγωνισμού)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Η θέσπιση κανόνων διασφάλισης υγιούς και  ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά μεταξύ των επιχειρήσεων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες σε μια ανοικτή οικονομία της αγοράς.

Η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού συνιστά μέσο εξασφάλισης μειωμένων τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας. Το Δίκαιο του Ανταγωνισμού στοχεύει ακριβώς στην προώθηση του αποτελεσματικού και ανόθευτου ανταγωνισμού στην αγορά.

Σκοπός του μαθήματος του Δικαίου του Ανταγωνισμού είναι να παράσχει  μία θεωρητική αφενός αλλά και πρακτική νομική θεώρηση των πιο πάνω βασικών επιδιώξεων.

Οι φοιτητές θα εμβαθύνουν σε έννοιες αλλά και σε ειδικότερα θέματα του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού. Θα γίνει κατανοητή η σημασία του δικαίου του ανταγωνισμού για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δοθεί έμφαση στις νομικές δεσμεύσεις που συνεπάγονται οι διατάξεις του ανταγωνισμού και τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων που τις επιβάλλουν με ιδιαίτερη αναφορά στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.