Εμπορικό Δίκαιο Ι (Γενικό Μέρος)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 123

Τίτλος Μαθήματος:

Εμπορικό Δίκαιο Ι (Γενικό Μέρος)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες, το αντικείμενο και την ύλη του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου.