Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 110

Τίτλος Μαθήματος:

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε θεμελιώδους σημασίας ζητήματα της επιστήμης του δικαίου. Το εν λόγω μάθημα αποτελεί απαραίτητο θεμέλιο για την απόκτηση αποτελεσματικής αντίληψης σχετικά με την ίδια την λειτουργία του δικαιϊκού συστήματος και την βαθύτερη κατανόηση των αρχών του κράτους δικαίου και της σημασίας τους για την ισορροπία της έννομης τάξης.