Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 603

Τίτλος Μαθήματος:

Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος  του μαθήματος είναι η εμπλουτισμός των γνώσεων  και η  κατανόηση θεμελιωδών εννοιών του Διοικητικού Δικαίου. Συναφώς, μελετώνται  οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και η συνεισφορά της νομολογίας στην όλη εξέλιξη της διοίκησης.     Αναπτύσσονται και αναλύονται συστηματικά βασικά  ζητημάτων Κυπριακού Διοικητικού Δικαίου και με  κριτική προσέγγιση για την σε βάθος κατανόηση του όλου πλέγματος των διατάξεων του.    

Παράλληλα, συζητιέται ο ρόλος του Διοικητικού Δικαίου στην οργάνωση και δράση της Δημόσιας Υπηρεσίας καθώς και η συμβολή αυτής στη λειτουργία του δημοκρατικού κράτους.

Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται  οι διατάξεις που συμβάλλουν στην εν γένει  δόμηση της δημόσιας υπηρεσίας και διέπουν  τη λειτουργία και τις σχέσεις της δημόσιας διοίκησης με τους διοικουμένους. Αντικείμενο μελέτης επίσης είναι η εν γένει  δράση  της δημόσιας διοίκησης και ο συναφής δικαστικός έλεγχος νομιμότητάς της.