Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 122

Τίτλος Μαθήματος:

Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για το γενικό διοικητικό δίκαιο, και ειδικότερα για τις αρχές που διέπουν την δράση της Δημόσιας Διοίκησης και τις σχέσεις της με τους πολίτες. Η διδασκαλία του μαθήματος συμβάλει στην εμπέδωση  όλων των κανόνων σχετικά με τη έκδοση και ανάκληση των διοικητικών πράξεων από τα όργανα που αρμοδίως  ασκούν την σχετική εξουσία άλλα και γενικότερα στον τρόπο εφαρμογής των κανόνων του δημοσίου δικαίου στη διοικητική διαδικασία.