Διοικητική Δικονομία

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 362

Τίτλος Μαθήματος:

Διοικητική Δικονομία

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως σκοπό την παροχή γνώσης του γενικότερου δικονομικού συστήματος παροχής έννομης προστασίας στις εν γένει διαφορές δημοσίου δικαίου. Αναλύονται οι διοικητικές διαφορές και η παροχή έννομης προστασίας (προσωρινή και οριστική ) σε κάθε είδος από αυτές ειδικότερα. Επίσης αναλύεται η δομή και η διάρθρωση όλων των εν γένει δικαστηρίων που δικάζουν διαφορές δημοσίου δικαίου. Η ανάλυση των δικονομικών κανόνων  γίνεται με την παράλληλα αναφορά στη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.