Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 111

Τίτλος Μαθήματος:

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και τη λειτουργία του διεθνούς δικαίου, ως του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της διεθνούς κοινωνίας. Ως υποχρεωτικό μάθημα προσεγγίζει τα κυριότερα θεσμικά ζητήματα του διεθνούς δικαίου και το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και αποτελεί ένα από τα πλέον εξελισσόμενα πεδία διαμόρφωσης των σχέσεων μεταξύ των κρατών (ΑΟΖ).