Δίκαιο των Συμβάσεων

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 607

Τίτλος Μαθήματος:

Δίκαιο των Συμβάσεων

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία συμβάσεις είναι όλες οι έγκυρες συμφωνίες οι οποίες καταρτίζονται με την ελεύθερη συναίνεση μερών ικανών προς το συμβάλλεσθαι, για νόμιμη αντιπαροχή και νόμιμο σκοπό

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα γύρω από τις συμβάσεις και πιο συγκεκριμένα η εμπεριστατωμένη γνώση   των γενικές αρχές και των βασικών κανόνων του δικαίου των συμβάσεων.

Παράλληλα θα αναπτυχθεί συζήτηση για τις κύριες μορφές συμβάσεων, τις προϋποθέσεις εγκυρότητας, την εκπλήρωση της συμβάσης – απαλλαγή,  τους όρους και το περιεχόμενο, τις    συνέπειες υπαναχώρησης των συμβάσεων