Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 513

Τίτλος Μαθήματος:

Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή.