Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 512

Τίτλος Μαθήματος:

Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το δίκαιο της πνευματικής και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την οικονομική σημασία αυτού.