Δίκαιο Πληροφορικής και Διαδικτύου

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 511

Τίτλος Μαθήματος:

Δίκαιο Πληροφορικής και Διαδικτύου

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές / τριες της σημασίας των νέων τεχνολογιών αφ’ ενός ως προς τη γνώση του ισχύοντος δικαίου και αφ’ ετέρου ως προς τα καθημερινά νομικά προβλήματα σε σχέση με όλους τους κλάδους του δικαίου.