Δίκαιο Ενέργειας

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 505

Τίτλος Μαθήματος:

Δίκαιο Ενέργειας

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Να γίνει συστηματική ανάλυση των τεχνικών και οικονομικών θεμελίων που αποτελούν το Δίκαιο της Ενέργειας.

Να παρουσιαστεί το Δίκαιο της Ενέργειας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ως νομικό υβρίδιο ανάμεσα στο Δημόσιο Δίκαιο, στο Ιδιωτικό Δίκαιο, στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και στο Ρυθμιστικό δίκαιο.

Να αποκτήσουν οι φοιτητές εικόνα όλων των συμβάσεων παροχής ενέργειας τόσο για τις σχέσεις B2B (μεταξύ επιχειρήσεων) αλλά και Β2C (επιχειρήσεων -πελατών), τόσο αυτές του ιδιωτικού δικαίου όσο και του δημοσίου δικαίου και κατανοήσουν τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες κάθε είδους σχέσης.

Να αναδειχθούν τα δραστηριοποιούμενα στην αγορά ενέργειας πρόσωπα, ο λειτουργικός ρόλος τους, καθώς και οι μεταξύ τους δημιουργούμενες συμβατικές σχέσεις, ιδίως μετά την πρόσφατη αναθεώρηση της δομής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τον Ν. 4512/2018.

Να παρουσιαστούν οι διαδικασίες που συνδέονται με την τιμολόγηση και την πληρωμή ηλεκτρικής ενέργειας.