Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 121

Τίτλος Μαθήματος:

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορία, την έννοια, τη φύση και τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οργάνων της και του δικαίου της.