Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 234

Τίτλος Μαθήματος:

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των φοιτητών στα ζητήματα του ευρωπαϊκού δικαίου.