Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 350

Τίτλος Μαθήματος:

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με την ύλη του γενικού μέρους του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Εξετάζονται μέσω αμφίδρομης διδασκαλίας οι βασικοί θεσμοί της πολιτικής δίκης ήτοι διάδικοι, δικαστήριο, διαδικαστικές πράξεις, προϋποθέσεις του παραδεκτού και του κύρους των, τύπος και χρόνος διενέργειας των, μορφές συμμετοχής στη δίκη και γενικές δικονομικές αρχές. Το μάθημα προσβλέπει να διαμορφώσει τη βασική γνωσιακή υποδομή στο φοιτητή για την υπεισέλευση του στα ειδικότερα θέματα του αστικού δικονομικού δικαίου αλλά και να του παράσχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τα κύρια χαρακτηριστικά της δομής της πολιτικής δίκης.