Αστικά Αδικήματα και Πολιτική Δικονομία

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 605

Τίτλος Μαθήματος:

Αστικά Αδικήματα και Πολιτική Δικονομία

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Το  μάθημα  αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών  για το αδικοπρακτικό δίκαιο για να εξοικειωθούν  με θεσμούς και τις διατάξεις  και παράλληλα να καταστούν ικανοί να εφαρμόζουν αυτούς  οι  κανόνες και στις έννοιες των αδικοπραξιών και ενθαρρύνοντάς τους να κατανοήσουν την εφαρμογή αυτών στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, το μάθημα  αυξάνει το γνωστικό  θεωρητικό υπόβαθρο των φοιτητών έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να προσεγγίζουν τα θέματα στη βάση των σχετικών διατάξεων και στο πλαίσιο  των συναφών εξελίξεων.

 Παράλληλά, το μάθημα αποσκοπεί στην διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών για την εφαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας όπως αυτοί καθορίζονται από την κυπριακή νομοθεσία και νομολογία. Στα πλαίσια αυτά    μελετώνται όλα τα στάδια της σχετικής  της διαδικασίας και του εν γένει συστήματος πολιτικής δίκης.