Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 484

Τίτλος Μαθήματος:

Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Το πρώτο τμήμα του μαθήματος (Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου) έχει ως σκοπό με βάση τις γνώσεις που απέκτησε ο φοιτητής διδασκόμενος τα μαθήματα του δημοσίου δικαίου, να τον  εισάγει στην πρακτική εφαρμογή των κανόνων του δημοσίου δικαίου. Μέσα από την σύνθετη παρουσίαση  της εφαρμογής τους  στην πράξη  τον βοήθα στο να κατανοήσει την  συνοχή του δημοσίου δικαίου ως ενιαίου γνωστικού κλάδου της νομικής επιστήμης.  Η προσέγγιση των ζητημάτων του δημοσίου δικαίου στην πράξη γίνεται με την ανάδειξη τους μέσα από την ταυτόχρονη επισκόπησης της θεωρίας και νομολογίας. Έτσι γνωρίζει ο φοιτητής τα κρίσιμα νομικά θέματα μέσα από  πραγματικές περιπτώσεις με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η ζητούμενη βαθύτερη γνώση του δημοσίου δικαίου.

Το δεύτερο τμήμα του μαθήματος (Ασκήσεις Διοικητικής Δικονομίας) έχει ως σκοπό την παροχή γνώσης του γενικότερου δικονομικού συστήματος παροχής έννομης προστασίας στις εν γένει διαφορές δημοσίου δικαίου. Αναλύονται οι διοικητικές διαφορές και η παροχή έννομης προστασίας (προσωρινή και οριστική ) σε κάθε είδος από αυτές ειδικότερα. Επίσης αναλύεται η δομή και η διάρθρωση όλων των εν γένει δικαστηρίων που δικάζουν διαφορές δημοσίου δικαίου. Η ανάλυση των δικονομικών κανόνων  γίνεται με την παράλληλα αναφορά στη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.