Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 481

Τίτλος Μαθήματος:

Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η επαναληπτική διδασκαλία των ζητημάτων, που διδάχθηκαν στα προηγούμενα εξάμηνα τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο και δίδεται έμφαση στην διάκριση των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών από τις νομικές έννοιες και διατάξεις, στην επιλογή των εκάστοτε εφαρμοστέων κανόνων δικαίου, στη συγκρότηση της μείζονος πρότασης του δικανικού συλλογισμού καθώς και στην υπαγωγική διαδικασία σε συνδυασμό με την ερμηνευτική διαδικασία του νόμου, ώστε η εύρεση της λύσης να συνάδει με την ορθή μεθοδολογία. Επιλέγονται πρακτικά θέματα από το σύνολο των κλάδων του αστικού και του αστικού δικονομικού δικαίου. η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές έννοιες, θεματικές και επιστημολογικές εξελίξεις του αστικού δικονομικού δικαίου. Με το τρόπο αυτόν οι φοιτητές συνειδητοποιούν τη συνάφεια των δύο κλάδων κατά την εφαρμογή του δικαίου. Στόχος του μαθήματος είναι μέσω της συνθετικής αξιοποίησης της νομικής γνώσης να ευαισθητοποιήσει τον φοιτητή όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του ιδιωτικού δικαίου. Η διδασκαλία στηρίζεται κυρίως στην επεξεργασία δικαστικών αποφάσεων και στην ενεργό συμμετοχή του φοιτητή. Η ύλη ανανεώνεται κάθε έτος καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, ζητήματα του δικαίου της αστικής ευθύνης με έμφαση στις αδικοπραξίες και την παραγραφή, θέματα εκκρεμοδικίας και δεδικασμένου καθώς και αναγκαστικής εκτέλεσης.