Αρχαία Ελληνικά Δίκαια

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 501

Τίτλος Μαθήματος:

Αρχαία Ελληνικά Δίκαια

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές έννοιες, θεματικές και επιστημολογικές εξελίξεις της Ιστορίας του Αρχαιοελληνικού Δικαίου και η κατανόηση της εξέλιξης των θεσμών και πηγών καθώς και η επιβίωσή τους στη μεταγενέστερη εποχή.