Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα

Κωδικός μαθήματος:

ACF 330

Τίτλος μαθήματος:

Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να παρέχει στους φοιτητές γνώση και κατανόηση των οικονομικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος. Να αναπτύξουν τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με τη δομή των χρηματοπιστωτικών αγορών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να κατανοήσουν τον τρόπο και τον λόγο λειτουργίας των ιδρυμάτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Να παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν γνώσεις και κατανόηση των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών των πρωτογενών και παράγωγων χρηματοπιστωτικών αγορών να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να αναλύουν τον ρόλο της ρύθμισης στις χρηματοπιστωτικές αγορές Να αναπτύξουν την ικανότητα των φοιτητών να αξιολογούν την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές.