Χρηματοοικονομική Λογιστική II

Κωδικός μαθήματος:

ACF 221

Τίτλος μαθήματος:

Χρηματοοικονομική Λογιστική II

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της μελέτης της λογιστικής θεωρίας και πρακτικής σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε εξωτερικούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).