Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

HCA 603

Τίτλος Μαθήματος:

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ECTS:

7

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών, ανεξαρτήτως των βασικών σπουδών τους, στις σύγχρονες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες Χρηματοοικονομικής Διοίκησης των μονάδων υγείας. Απώτερος σκοπός είναι να αποκτήσουν κοινό και επαρκές επίπεδο κατανόησης στο οικονομικό πεδίο, ικανό βαθμό αναλυτικής σκέψης και τη δεξιότητα χρησιμοποίησης των εργαλείων.