Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙI

Κωδικός μαθήματος:

ACF 325

Τίτλος μαθήματος:

Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙI

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ συνδυάζοντας θεωρία και πρακτικές εφαρμογές. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια του Χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και της διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης. Ειδικό βάρος δίνεται στην κατανόηση των στοιχείων της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της Μερισματικής πολιτικής καθώς επίσης και του τρόπου με τον οποίο οι αποφάσεις επηρεάζουν τα κέρδη και τον κίνδυνο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα κατανόησης της αποτελεσματικότητας της αγοράς.