Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Κωδικός μαθήματος:

ACF 425

Τίτλος μαθήματος:

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

H περιγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση ορισμένων από τα σημαντικότερων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, δηλαδή προθεσμιακές συμβάσεις, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης, που συνάπτονται κυρίως σε προϊόντα συναλλάγματος και μετοχών. Εξοπλίζει επίσης τους σπουδαστές με ορισμένες βασικές τεχνικές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αποτίμηση αυτών των χρηματοοικονομικών παραγώγων και την αντιστάθμιση των σχετικών χρηματοδοτικών κινδύνων της αγοράς.