Φορολογία ΙΙ

Κωδικός μαθήματος:

ACF 347

Τίτλος μαθήματος:

Φορολογία ΙΙ

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν πρακτικά τις αρχές της φορολογίας των επιχειρήσεων, ιδίως σε σχέση με τις εταιρείες και την κατανόηση των αρχών των φόρων επί των υπεραξιών και της προστιθέμενης αξίας. Να σχολιάσει τα αριθμητικά στοιχεία που παράγονται από τους υπολογισμούς να κατανοήσουν το σκεπτικό του υποκείμενου φορολογικού δικαίου και να παράσχουν βασικές συμβουλές στις εταιρείες και τους φορολογούμενους σχετικά με τις πλέον φορολογικά αποδοτικές δομές.