Υπηρεσίες Υγείας, Μια Προσέγγιση Διοικητικών Οικονομικών

Κωδικός Μαθήματος:

HCA 601

Τίτλος Μαθήματος:

Υπηρεσίες Υγείας, Μια Προσέγγιση Διοικητικών Οικονομικών

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές και τις εφαρμογές των οικονομικών της υγείας με έμφαση στη χρηματοδότηση, την οργάνωση, την διοίκηση και την παροχή των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες της ΕΕ. Έμφαση δίδεται στην συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των Συστημάτων Υγείας στην ΕΕ και Διεθνώς