Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Κωδικός μαθήματος:

ENV 111

Τίτλος μαθήματος:

Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων

ECTS:

7

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις ισχύουσες διεργασίες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων με στόχο την κατανόηση βασικών μεθόδων επεξεργασίας, διάθεσης, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων (αστικών, βιομηχανικών, γεωργικών, επικίνδυνων και τοξικών).
Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένου υπόβαθρου γνώσεων στην Διαχείριση Αποβλήτων. Επίσης στοχεύει στον σχεδιασμό και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πως η άμεση και χωρίς οχλήσεις απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων από τα σημεία παραγωγής τους που ακολουθείται από επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση ή διάθεση στο περιβάλλον είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.