Συγκριτική Εταιρική Διακυβέρνηση

Κωδικός Μαθήματος:

CFG 204

Τίτλος Μαθήματος:

Συγκριτική Εταιρική Διακυβέρνηση

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Κύριος στόχος είναι η εστίαση στη θεωρία, νομοθεσία και πρακτική της εταιρικής διακυβέρνησης  κατά μήκος διαφορετικών συστημάτων με επίκεντρο το Αγγλοαμερικανικό μοντέλο. Η εταιρική διακυβέρνηση ρυθμίζει τις σχέσεις διάφορων μελών της διακυβέρνησης ( διευθυντών, αξιωματούχων, πλειοψηφικών και μειοψηφικών μετόχων, πιστωτών κλπ) με την προοπτική να σχηματίσει ένα επαρκές σύστημα ελέγχων που εμποδίζει ένα μοναδικό εταιρικό μέλος να  αποκτήσει υπερισχύουσα δύναμη και επιρροή. Επειδή τα διεθνή νομικά συστήματα αξιολογούν κοινωνικές προτεραιότητες διαφορετικά.  έχουν αναπτυχθεί και διαφορετικά συστήματα παγκόσμια που χρήζουν μελέτης και σύγκρισης.