Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Κωδικός Μαθήματος:

GMA 602

Τίτλος Μαθήματος:

Στρατηγικό Μάνατζμεντ

ECTS:

7

Στόχοι Μαθήματος

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ασχολείται με την μελλοντική κατεύθυνσή του οργανισμού, καθορίζοντας το εύρος δραστηριοτήτων, τους στόχους του και την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων. Για να επιτευχθεί αυτό, οι ηγέτες του οργανισμού πρέπει να κατανοήσουν τις ανάγκες και προτεραιότητες των ενδιαφερομένων, να αναμένουν και να αντιδρούν σε αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και να χαλιναγωγούν, αναπτύσσουν και να εστιάζουν  τους πόρους και δυνατότητες του οργανισμού στη δημιουργία διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές αυτοπεποίθηση στη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων , ούτως  ώστε ως ηγέτες να διατυπώνουν και να επικοινωνούν μια αξιόπιστη και πιστευτή άποψη για την μελλοντική πορεία του οργανισμού τους.