Ρύπανση Περιβάλλοντος

Κωδικός μαθήματος:

ENV-110

Τίτλος μαθήματος:

Ρύπανση Περιβάλλοντος

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα σημαντικά προβλήματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των υγρών και στερεών αποβλήτων και της τροφικής αλυσίδας.
Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένου υπόβαθρου γνώσεων στην Ρύπανση του Περιβάλλοντος, με στόχο την κατανόηση των αιτιών υπερθέρμανσης του πλανήτη, της καταστροφής του όζοντος και τον εντοπισμό προβλημάτων που παρουσιάζουν τα μικροπλαστικά και οι μη βιοαποδομήσιμες ενώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.