Πτυχιακή Εργασία II

Κωδικός μαθήματος:

ACF 451

Τίτλος μαθήματος:

Πτυχιακή Εργασία II

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Όλοι οι τελειόφοιτοι φοιτητές θα ολοκληρώσουν ερευνητικό σχέδιο στα εξάμηνα 7 και 8.
Το ερευνητικό σχέδιο το οποίο θα πρέπει να είναι περίπου 10.000 – 15.000 λέξεις μπορεί να λάβει μία ή περισσότερες από τις διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνει την κριτική εξέταση σε μια πτυχή της λειτουργίας ενός οργανισμού με σκοπό την πρόταση πιθανών οδών δράσης. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περαιτέρω έρευνα βάσει δομημένενων συνεντεύξεων. Αυτό θεωρείται ως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του προγράμματος που παρέχει την ευκαιρία στους φοιτητές να συγκεντρώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να τις εφαρμόσουν σε ένα σημαντικό έργο για ένα θέμα της επιλογής τους. Η σημασία του project αντικατοπτρίζεται στο χρονικό διάστημα και στον αριθμό των πιστώσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτό.
Το ερευνητικό σχέδιο θεωρείται το αποκορύφωμα της ανάπτυξης ανεξάρτητων δεξιοτήτων. Απαιτεί τη συστηματική μελέτη ενός θέματος, που περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, υποθέσεις, συμπεράσματα και υποβολή συστάσεων.

Παρουσίαση
Απαιτούνται τρία αντίγραφα, δακτυλογραφημένο σε διπλό διάστημα σε χαρτί Α4, χρησιμοποιώντας μόνο τη μία πλευρά του χαρτιού και αφήνοντας περιθώριο μιας ίντσας στην αριστερή πλευρά. Ένα αντίγραφο θα επιστραφεί στον μαθητή μετά τη συνάντηση των Εξεταστών.
Το δεύτερο αντίγραφο θα φυλάχθηκε από το Τμήμα και το τρίτο θα τοποθετηθεί στη Βιβλιοθήκη.
Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σελίδα τίτλου, μια περίληψη μίας σελίδας (περίληψη) και μια λίστα περιεχομένων (επικεφαλίδες κεφαλαίων και ενοτήτων). Το σώμα της έκθεσης θα πρέπει να παρουσιάζει μια λογική ροή ιδεών χωρισμένη σε ενότητες όπως: Εισαγωγή, Ειδικοί Στόχοι, Ανάλυση Προβλήματος, Μέθοδος Λύσης, Περίγραμμα Προγραμμάτων, Αποτελέσματα, Υποθέσεις, Συζήτηση, Συμπεράσματα και Συστάσεις. Πίνακες και στατιστικά διαγράμματα μπορούν να τοποθετηθούν σε παραρτήματα, μαζί με παραπομπές (Συγγραφέας, Τίτλος, Έκδοση, Εκδότης, Έτος) και άλλο συμπληρωματικό υλικό.

Εκτίμηση
Το τελικό πρόγραμμα για κάθε φοιτητή θα χαρακτηρίζεται ανεξάρτητα από δύο μέλη του προσωπικού, ένα εκ των οποίων θα είναι ο επιβλέπων του έργου. Το ερευνητικό σχέδιο θα αξιολογηθεί τελικά από ένα διοικητικό συμβούλιο με βάση το κρίσιμο περιεχόμενο, την πρωτοτυπία και την ικανότητα τόσο της εκτέλεσης όσο και της παρουσίασης.